Hledat

Kurzy a přednášky

Památky Praha 5

Zastupitelstvo schválilo návrh vedení radnice o razantním snížení náhrad

 

Zastupitelstvo MČ Praha 5 se ztotožnilo s návrhem koalice stran UNP, VV a ČSSD ve vedení radnice a rozhodlo o snížení výše náhrad neuvolněným zastupitelům, kteří vykonávají veřejné funkce. Ta se snížila z původních 450 Kč/hod na 325 Kč za hodinu, tedy zhruba o 30 %.

 

Radnice si od snížení hodinové výše náhrad ušlého výdělku spojeného s výkonem funkce zastupitele slibuje další úspory v již napjatém rozpočtu. „Součástí přijatého usnesení je také zpřísnění podmínek vykazování hodin, za které zastupitel požaduje proplacení náhrad. V Praze 5 navíc platí i maximální výše počtu hodin, které jsou neuvolněným zastupitelům (tedy těm, kteří nejsou svázáni s radnicí pracovním poměrem) nahrazovány. Hranice tohoto stropu zůstává na 60 hodinách měsíčně,“ sdělil starosta páté městské části Miroslav Zelený (UNP).

 

„Někteří zastupitelé zasedají v mnoha komisích a obětují mnoho svého času práci pro radnici. Nicméně funkce člena zastupitelstva a účast v komisích je funkcí v zásadě čestnou a odpracované hodiny se neproplácí. Náhrady pouze suplují ušlý výdělek. Zastupitelé, resp. jejich zaměstnavatelé proto musejí přímo doložit každou hodinu, kterou chtějí nechat proplatit. Vzhledem k úsporám ve všech oblastech rozpočtu radnice, jsme navrhli také snížit sazbu náhrad o přibližně 30 %, tedy na 325 Kč/hod.,“ vysvětlil starosta Prahy 5 Ing. Miroslav Zelený (UNP).

 

Již 7. února letošního roku schválilo zastupitelstvo úpravu předpisu, kterým se stanovuje postup žádání o náhrady mzdy nebo ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva. Součástí této úpravy bylo například vložení poučení o případných následcích zkreslování údajů v čestném prohlášení jednotlivých zastupitelů. Samotné výkazy výkonů funkce navíc zastupitelé prokazují přímo prezenčními listinami ze zasedání komisí, výborů, či rady. Únorový návrh byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

 

Informace pro editory:

 

Neuvolněnému členovi ZMČ P5, který je v pracovním poměru, není poskytována náhrada mzdy, ale proplácí se jeho zaměstnavateli, který mu pro výkon funkce poskytuje volno a mzdu podle zvláštního právního předpisu (§ 52 odst. 5 zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze a nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev). Tyto náhrady se poskytují na základě žádosti zaměstnavatele. Nutno dodat, že za pracovní poměr se NEPOVAŽUJE například práce společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností a činnost členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob.
Neuvolnění členové ZMČ, kteří nejsou v pracovním poměru dle zákona (např. osoby samostatně výdělečně činné), žádají o náhradu ušlého výdělku podáním žádosti a čestného prohlášení a náhrady výdělku probíhají v souladu se zákonem 131/2000 Sb., o hl. m. Praze. Výše paušální částky je stanovena usnesením celého Zastupitelstva MČ Praha 5 vždy na kalendářní rok.