Hledat

Kurzy a přednášky

Památky Praha 5

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

 

Podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejní starosta nejpozději 15 dnů přede dnem konání voleb oznámení o době a místu jejich konání. Není-li dle citovaného zákona zvolen starosta, učiní tak ředitel Magistrátu hlavního města Prahy.


Proto oznamuji, že:

 

  • Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

           dne 23. května 2014 / pátek/ od 14.00 hod. do 22.00 hod.
           dne 24. května 2014 / sobota/ od 08.00 hod. do 14.00 hod.

  • Volby se konají ve volebních okrscích č. 5001 – 5081 ve volebních místnostech, jejichž adresy jsou uvedeny s označením čísla okrsku v příloze. V příloze je dále uvedeno, které ulice a domy městské části Praha 5 náležejí do jednotlivých volebních okrsků.
  • Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.
  • Voliči bude umožněno poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie.Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebo státní občanství jiného členského státu EU, nebude mu hlasování umožněno.
  • Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého bydliště a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
  • Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
  • Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

V Praze dne 8. dubna 2014


Ing. Radovan Košťál, Ph.D.


pověřen řízením Magistrátu hl. m. Prahy

 

Přílohy: